Publicaties: Reglement Cameratoezicht

Inleiding:        

De medewerkers van Frisionum Hospitality Services maken gebruik van bodycams ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Dit Reglement Cameratoezicht wordt hier gepubliceerd om iedere betrokken partij in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de doelstellingen van het cameratoezicht en die hierop van toepassing zijnde regels.

Artikel 1:          Begripsbepaling

Frisionum Hospitality Services: De Verantwoordelijke partij die beslist over de doeleinden en inzet van de camera’s.

Cameratoezicht: Toezicht met behulp van camera’s

Bodycam: Op het lichaam gedragen camera met ingebouwde microfoon.

Medewerker: Persoon die op locatie namens Frisionum Hospitality Services werkzaamheden verricht.

Incident: Een voorval waarbij een medewerker van Frisionum Hospitality Services betrokken is geweest.

Artikel 2:          Doel van het Cameratoezicht

Het maken van video- en geluidsopnamen heeft de volgende doeleinden:

2.1   Het beveiligen van personen en gebouwen.

2.2   Doormiddel van video- en geluidsregistratie de medewerker beschermen tegen enige juridische gevolgen van zijn/haar handelen.

2.3   Het vastleggen van strafbare feiten en eventuele schade/letsel als gevolg daarvan.

Artikel 3:          Grondslag van het cameratoezicht.

Als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens geldt het “gerechtvaardigd belang” conform artikel 8f van der Wet bescherming persoonsgegevens nu er sprake is van cameratoezicht ter beveiliging van personen en goederen en het vastleggen van strafbare feiten.

Artikel 4:         Taken en verantwoordelijkheden

4.1   Opnamen worden gemaakt zodra de medewerker de opname start. De opname wordt gestart zodra de medewerker dit wenselijk acht Wanneer een opname wordt gestart geeft de bodycam een reeks pieptonen af en tijdens de opname is duidelijk een rood LED-lampje zichtbaar als indicatie dat er een opname wordt gemaakt.  Daarnaast zal de medewerker verbaal kenbaar maken dat er een opname is gestart. De medewerker is daarnaast verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van het vergaarde beeldmateriaal bij het management van Frisionum Hospitality Services. De beveiligingsmedewerker is op voorhand getraind in het correcte gebruik van de bodycam.

4.2   Het beeldmateriaal wordt versleuteld aangeleverd en is alleen inzichtelijk voor het management van Frisionum Hospitality Services.

Artikel 5:          Integriteit, Privacy en Rechten van de geregistreerde

5.1   Beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen zoals omschreven in Artikel 2.

5.2   Bij het vergaren van beeldmateriaal is geen sprake van heimelijke en/of permanente opnamen.

5.3   Cameratoezicht wordt op één of meerdere van de volgende manieren kenbaar gemaakt:

        5.3.1   Cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden/stickers op locatie.

        5.3.2   Cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van een zichtbaar confrontatiescherm.

        5.3.3   De bodycam wordt door de medewerker duidelijk zichtbaar gedragen.

        5.3.4   Opnamen met de bodycam worden auditief kenbaar gemaakt middels een reeks pieptonen uit de bodycam.

        5.3.5   Opnamen met de bodycam worden visueel kenbaar gemaakt middels een LED-lampje op de bodycam.

        5.3.6   De start van een opname met de bodycam wordt door de medewerker verbaal kenbaar gemaakt.

5.4   Beeldmateriaal wordt uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt verwijderd. Beeldmateriaal dat betrekking heeft op een incident wordt verwijderd zodra het geconstateerde incident is afgehandeld, conform artikel 38 lid 6 van het Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 6:          Inzage in beeldmateriaal

6.1   Opgenomen beeldmateriaal wordt op de bodycam automatisch versleuteld en is alleen inzichtelijk voor het management van Frisionum Hospitality Services. Alleen beeldmateriaal van incidenten wordt bewaard totdat het incident is afgehandeld.

6.2   De beelden kunnen door Frisionum Hospitality Services aan opsporingsdiensten ter beschikking worden gesteld op initiatief van Frisionum Hospitality Services wanneer de aard van het incident hierom vraagt. Dit wordt alleen gedaan als dit in overeenstemming is met de doelstellingen van het cameratoezicht zoals omschreven in Artikel 2 en uitsluitend met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beelden worden pas overgedragen wanneer hier een wettelijk grond voor is.

6.3   Het is mogelijk dat Frisionum Hospitality Services verplicht is beeldmateriaal te verstrekken aan opsporingsdiensten, bijvoorbeeld als gevolg van een bevel van de officier van justitie of een machtiging van de rechter-commissaris.

6.4   Uitgifte van beeldmateriaal gebeurt met behulp van een digitale gegevensdrager (CD/DVD/USB-Stick). De opsporingsambtenaar wordt hierbij om identificatie verzocht en de uitgifte van het beeldmateriaal wordt door het management van Frisionum Hospitality Services geregistreerd.

6.5   Indien gewenst zijn de beelden inzichtelijk voor opdrachtgevers/management. Dit wordt alleen gedaan als dit in overeenstemming is met de doelstellingen van het cameratoezicht zoals omschreven in Artikel 2 en uitsluitend met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een aanvraag tot inzage kan men indienen via email. Inzage vindt plaats op het kantoor van Frisionum Hospitality Services. Bij inzage wordt de identiteit van de persoon in kwestie vastgesteld en de inzage geregistreerd.

6.6   Betrokkenen bij een incident anders dan bij de vorige punten omschreven kunnen inzage in beeldmateriaal krijgen na het indienen van een schriftelijk verzoek bij Frisionum Hospitality Services. Dit wordt alleen gedaan als dit in overeenstemming is met de doelstellingen van het cameratoezicht zoals omschreven in Artikel 2 en uitsluitend met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Inzage vindt plaats op het kantoor van Frisionum Hospitality Services. Bij inzage wordt de identiteit van de persoon in kwestie vastgesteld en de inzage geregistreerd.

Artikel 7:          Juridische toelichting.

7.1   Medewerkers van Frisionum Hospitality Services zullen de bodycam gebruiken bij opdrachtgevers op locaties waar doorgaans als sprake is van cameratoezicht. Het bestaande cameratoezicht is echter onvoldoende effectief, waardoor een bodycam een toegevoegde waarde heeft. Frisionum Hospitality Services zorgt er wel voor dat er niet meer en niet langer camera’s ingezet worden en niet meer personen en/of plaatsen in beeld worden gebracht dan strikt noodzakelijk is voor de gestelde doeleinden.

7.2   Op Locaties waar reeds een camerasysteem aanwezig is en dit voldoende kenbaar is gemaakt, sluit Frisionum Hospitality Services zich hierbij aan voor wat betreft de kenbaarheid. Wordt de bodycam gebruikt op een locatie waar geen camerasysteem aanwezig is, dan draagt Frisionum Hospitality Services zelf de verantwoordelijkheid voor het correct kenbaar maken van dit cameratoezicht.

7.3   Nu er op dit moment nog geen landelijke richtlijnen bestaan over het gebruik van bodycams en een helder juridisch kader ontbreekt heeft Frisionum Hospitality Services zoveel mogelijk getracht aansluiting te zoeken bij de Beleidsregels cameratoezicht van het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8:          Wijze van vaststelling

Dit reglement is vastgesteld door het management van Frisionum Hospitality Services op 10 Juli 2017. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website Frisionum.com zodat de inhoud inzichtelijk is voor eenieder die hier belang bij heeft.

Artikel 9:          College Bescherming Persoonsgegevens

Het cameratoezicht is niet aangemeld bij het College Bescherming  Persoonsgegevens nu voldaan is aan de vereisten van artikel 38 Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.