Publicaties: Gebruiksvoorwaarden MijnFrisionum en MijnRapportage

Gebruiksvoorwaarden MijnFrisionum en MijnRapportage:        

Artikel 1:          Begripsbepaling

Intellectuele Eigendomsrechten: Auteursrechten, octrooirechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie en alle overige intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare vormen van bescherming in Nederland en elders in de wereld.

MijnFrisionum: De beschikbaar gestelde online omgeving ter ondersteuning van de activiteiten van Frisionum Hospitality Services. Het betreft hier zowel de via frisionum.com
bereikbare web-portal, alsook mobiele applicaties die toegang verschaffen tot deze online omgeving.

Frisionum Hospitality Services:  Frisionum Hospitality Services B.V. is statutair gevestigd te Leeuwarden en houdt kantoor te Leeuwarden. Postadres: Postbus 2725 8901AE Leeuwarden. Frisionum Hospitality Services B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 67460313.

Opdrachtgever: Het bedrijf of de instelling, die gebruik maakt van de dienstverlening van Frisionum Hospitality Services op het gebied van bemiddeling, ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (daaronder begrepen payrolling) en/of inhuur van zelfstandige opdrachtnemers.

Artikel 2:          Toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van MijnFrisionum. Voordat u gebruik maakt van MijnFrisionum dient u deze voorwaarden te lezen en hieraan akkoord te geven.

Frisionum Hospitality Services behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te mogen passen. Wanneer u gebruik maakt van MijnFrisionum zijn altijd de meest actuele gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te houden van mogelijke wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. De actuele gebruiksvoorwaarden kunt u vinden op frisionum.com.

Artikel 3:          Toegang tot de MijnFrisionum en MijnRapportage Applicaties

U krijgt uitsluitend toegang tot MijnFrisionum in het kader van de werkzaamheden die voor u relevant zijn. U krijgt alleen toegang tot informatie die naar ons oordeel voor u relevant is.
Afhankelijk van de aan u verleende machtiging kan deze informatie verschillen. Als Medewerker heeft u beschikking over de bij ons geregistreerde persoonsgegevens, uw eigen urenadministratie en uw rooster. Opdrachtgevers beschikken over bovenstaande informatie van al de bij ons bekende medewerkers van deze opdrachtgever. Onrechtmatig gebruik is grond voor onmiddellijke blokkering van uw account. Indien gewenst worden er in dit geval juridische stappen ondernomen.

Wanneer u uitgenodigd wordt om gebruik te maken van MijnFrisionum wordt u gevraagd om uw gegevens te registreren. U draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens. Indien deze gegevens na verloop van tijd wijzigen bent u er tevens verantwoordelijk voor deze wijzigingen te registreren bij uw accountgegevens.

Het aan u ter beschikking gestelde account is aan uw persoon gebonden en mag alleen door u worden gebruikt. U dient er zorg voor te dragen dat derden geen toegang hebben tot uw account. Constateert u dat iemand anders dan uzelf toegang heeft gehad tot uw account, doet u hiervan dan onmiddellijk melding bij Frisionum Hospitality Services.

Artikel 4:         Gebruik van de MijnFrisionum en MijnRapportage Applicaties

Het MijnFrisionum-account wordt aan u beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van Frisionum Hospitality Services. Via MijnFrisionum kunt uw de door u  gewerkte uren bij uw opdrachtgever registreren in uw persoonlijke online omgeving. Daarnaast kunt u in overeenstemming met uw opdrachtgever gebruik maken van de roosterfunctie en indien gewenst communiceren met uw collega’s via de memofunctie.

Bij het gebruiken van MijnFrisionum dient u zich te houden aan de hiervoor toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer u uw MijnFrisionum-account registreert stemt u ermee in dat u dit account voortaan zal gebruiken voor de registratie van de door u gewerkte uren. Declaraties van door u gewerkte uren dienen uiterlijk op de eerste maandagmiddag 12:00 na de week waarop de declaratie betrekking heeft te worden ingediend. Hierna worden deze uren door uw opdrachtgever nagekeken alvorens deze aan u worden uitbetaald. U bent verantwoordelijk voor een correcte en tijdige opgave van de door u gewerkte uren.

Bent u een opdrachtgever? De door medewerkers gedeclareerde uren zijn tussen maandagmiddag 12:00 en dinsdagmiddag 12:00 ter controle inzichtelijk. In deze periode heeft u de mogelijkheid om hierin wijzigingen aan te brengen. Na dinsdagmiddag 12:00 worden de gedeclareerde uren, gewijzigd of niet, automatisch goedgekeurd.

Wanneer u niet langer werkzaam bent voor uw opdrachtgever wordt ook uw account opgeheven. Wel is het mogelijk dat Frisionum Hospitality Services uw gegevens bewaart om hiermee aan de bewaartermijn van diverse instanties te voldoen. Bij ons geregisterde gegevens worden op aanvraag gedeeld met deze instanties. Het betreft hier instanties die van rechtswege over deze gegevens mogen beschikken, zoals de Belastingdienst, het UWV of de SVB. Uw gegevens zullen door ons nooit om commerciële redenen met derden worden gedeeld.

Artikel 5:          Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op MijnFrisionum evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan Frisionum Hospitality Services of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving anders is bepaald, is het niet toegestaan MijnFrisionum op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frisionum Hospitality Services.

Het is u als gebruiker wel toegestaan om kopieën van voor u relevante persoonsinformatie of uw urenregistratie op te slaan en dit voor uw eigen administratie te gebruiken. Voor zover u zelf een bewaarplicht heeft voor deze informatie bent u ook zelf verantwoordelijk voor de correcte administratie hiervan. Frisionum Hospitality Services garandeert niet dat deze gegevens op enig moment in de toekomst beschikbaar zullen zijn via MijnFrisionum.

Artikel 6:         Privacy en Geheimhouding

Om u toegang te verlenen tot MijnFrisionum heeft Frisionum Hospitality Services diverse gegevens van u nodig. Deze gegevens worden zorgvuldig geregistreerd en zullen nooit om commerciële redenen aan derden worden verstrekt. Het betreft hier de volgende gegevens:
-Uw naam, adres en woonplaats
-Uw geboortedatum
-Uw Burgerservicenummer
-Uw bankrekeningnummer in het IBAN-format
-Een digitale kopie van een geldig legitimatiebewijs (Identiteitsbewijs of paspoort)

De bij ons geregistreerde persoonsgegevens zijn voor u en uw opdrachtgever inzichtelijk. Verder worden deze gegevens gebruikt door Frisionum Payroll Services voor interne administratieve doeleinden en voor de identificatie van nieuwe medewerkers en gebruikers van MijnFrisionum. Uw Burgerservicenummer en Identiteitsbewijs worden uit  privacyoverwegingen niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is om u te identificeren en uw gegevens te controleren.

Bent u opdrachtgever? Uw verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient ook te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u er tevens mee in aan u beschikbaar gestelde persoonsgegevens nooit onrechtmatig, of afwijkend van onze voorwaarden aan derden te verstrekken.

Artikel 7:          Disclaimer

Alle informatie die via onze website of MijnFrisionum aan u beschikbaar wordt gesteld is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet met zekerheid garanderen dat al deze informatie correct dan wel up-to-date is. Wij kunnen niet uitsluiten dat de informatie niet is aangetast door een technische mankement, of verkeerde informatie die ons is aangeleverd door een andere partij. Derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die u krijgt via onze website of MijnFrisionum. Wij behouden ons het recht voor alle informatie eenzijdig te kunnen wijzigen wanneer de data onjuist of niet actueel blijkt te zijn.

U gebruikt onze website en MijnFrisionum op eigen risico. Omdat dit naast ons ook van andere partijen afhankelijk is kunnen wij u niet garanderen dat u toegang heeft tot MijnFrisionum. risionum Hospitality Services kan er evenmin voor instaan dat MijnFrisionum vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken. Frisionum Hospitality Services sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van andere gebruikers van MijnFrisionum en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van MijnFrisionum uit.

U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van MijnFrisionum en zult Frisionum Hospitality Services vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van MijnFrisionum en/of van de informatie op MijnFrisionum.

Artikel 8:          Toepasselijk Recht

Op deze gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot en gebruik van MijnFrisionum en alle zaken en geschillen die daarop betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op (de interpretatie van) de gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot of gebruik van MijnFrisionum en/of de beëindiging daarvan.

Dit reglement is vastgesteld door het management van Frisionum Hospitality Services op 2 juni 2018. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website Frisionum.com zodat de inhoud inzichtelijk is voor eenieder die hier belang bij heeft.